แนวทางการป้องกัน Ransomware (โปรแกรมเรียกค่าไถ่)

*** 1. หลีกเลี่ยงการใช้งาน Flash Drive ร่วมกันกับบุคคลภายนอก หากมีความจำเป็นต้องใช้งาน ให้ดำเนินการตรวจสอบด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) ก่อนทุกครั้ง
2. ไม่คลิกลิงค์เว็บไซต์หรือเปิดไฟล์ที่มาพร้อมกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสงสัย  หากไม่มั่นใจว่าไฟล์ที่แนบมาพร้อมจดหมายอิเล็กทรอนิกส์น่าเชื่อถือหรือไม่ ให้สอบถามจากผู้ส่งโดยตรง
3. ให้มีการสำรองข้อมูลสำคัญที่ใช้งานอย่างสม่ำเสมอ และหากเป็นไปได้ให้เก็บข้อมูลที่ทำ การสำรองไว้ในอุปกรณ์ที่ไม่มีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายอื่น ๆ
4. ติดตั้งและอัปเดตโปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงโปรแกรม อื่น ๆ เช่น Java และ PDF Reader เป็นต้น
5. ระมัดระวังในการเข้าถึงเว็บไซต์ ไม่ควรยืนยันการเข้าเว็บไซต์ที่มีข้อความแจ้งเตือนจาก โปรแกรมเปิดเว็บไซต์ (Browser) หรือโปรแกรมป้องกันไวรัส
 
หากมีปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ #1401