ENV


HA บทที่ 5

การบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ปี 49

การบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ปี 50

แผนปฏิบัติการปี 51

KPI template

แผนปฏิบัติการ

ตารางการกำหนดดัชนีชี้วัดระดับหน่วยงาน

แนวทางกำหนดดัชนีชี้วัดระดับหน่วยงาน

ประเด็นแนวทางแก้ไข

วาระการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระการประชุมปี 51

สรุปการประชุม 49

สรุปการประชุมครั้งที่ 1/49 สรุปการประชุมครั้งที่ 4/49
สรุปการประชุมครั้งที่ 2/49 สรุปการประชุมครั้งที่ 5/49
สรุปการประชุมครั้งที่ 3/49 สรุปการประชุมครั้งที่ 6/49

สรุปการประชุม 50

สรุปการประชุมครั้งที่ 1/50 สรุปการประชุมครั้งที่ 6/50
สรุปการประชุมครั้งที่ 2/50 สรุปการประชุมครั้งที่ 7/50
สรุปการประชุมครั้งที่ 5/50  

สรุปการประชุม 51

สรุปการประชุมครั้งที่ 1/51

แนวทางการเตรียมความพร้อมการทำประกันคุณภาพ 48-50

สรุปผลการสำรวจวิศวกรรมการปลอดภัย 51 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

SWOT