“โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ประกาศเจตนารมณ์สุจริต ภายใต้แนวคิด “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)”

        เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแสงตะวัน โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าตึก และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ทุกหน่วยงาน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” ภายใต้แนวคิด “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” เพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจหรือคำมั่นที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเป็นองค์กรคุณธรรม ของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ว่าจะนำองค์กรด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับอัตลักษณ์เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร คือ ซื่อสัตย์ เสียสละ และสามัคคี โดยการเน้นสร้างจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต ปลูกฝังความคิดแบบ Digital Thinking รวมพลังสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อภาพลักษณ์ที่ดี ภายใต้วิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต
    นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งสร้างวัฒนธรรมสุจริต ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยใช้การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงได้กำหนดมาตรการ “๓ ป. ๑ ค.” คือ ปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพกำหนดให้มีหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานที่โปร่งใส ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐด้วย

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐