รายงานประจำปีงบประมาณ 2549

โรงพยาบาลเพชรบูรณ

คณะกรรมการบริหาร

จำนวนเตียงโรงพยาบาล

ข้อมูล-สถิติการบริการ

ข้อมูล-สถิติการบริการผู้ป่วยนอก

ข้อมูล-สถิติการบริการใน

รายงานผู้ป่วยในเสียชีวิต

รายงานผู้ป่วยอุบัติเหตุ

รายงานผู้ป่วยแยกตามสิทธิ

ข้อมูล-สถิติการบริการผู้ป่วยรับส่งรักษาต่อ

รายงานผู้ป่วยแยกตามหอผู้ป่วย

 

สถานที่ตั้งและอาณาเขต
ที่ตั้ง 203 ถนนสามัคคีชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ขนาด 464 เตียง
เนื้อที่ 59 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา

ประวัติโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
ได้ทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2494 และเปิดให้บริการในด้านการรักษาพยาบาลเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2496 จนถึงปัจจุบัน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนแรก หม่อมราชวงศ์สถาพร เกษมสันต์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนที่สอง นายทองย้อย สวัสดีชัย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนที่สาม นายพัฒนา ตระกูลดิษฐ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนที่สี่ นายประดิษฐ์ กาญจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนที่ห้า นายเอี้ยม มุนินทร์นิมิตต์
อำนวยการโรงพยาบาลคนที่หก นายสมโภช ทองมา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนที่เจ็ด นายมงคล ปิ่นอนงค์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนที่แปด นายสุฤทธิ์ สมศิริ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนที่เก้า นางสาวบงกช จิรเมธาธร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนที่สิบ นายวิเชียร ลัทธิวงศกร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนปัจจุบัน นายประเสริฐ ขันเงิน

 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

นายแพทย์ประเสริฐ ขันเงิน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

นายแพทย์พิสิษฐ์ วัฒนวิทูกูร
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์1

น.พ.เกรียงยศ มุกปักษาเจริญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์2

นางสงวน ไพฑูรย์รังสฤษดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางทูนิค นาคยศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพยาบาล

น.พ.มนูญ ทองยินดี
หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม

น.พ.บุญชัย อนุตรชัชวาลย์
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

น.พ.กอบชัย จิรชาญชัย
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

น.พ.ประสงค์ วิทยถาวรวงค์
หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม

น.พ.เทอดทูน ว่องไว
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส

น.พ.ไกรสุข เพชระบูรณิน
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
ทพญ.ศิริพร ภัครัชตานนท์
หัวหน้ากลุ่งงานทันตกรรม
นายศักดิ์ชัย สัทธานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
 

นางมยุรี จันทร์โท
หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา

นางสุดยินดี อภิสุข
รองหัวหน้าพยาบาลฝ่ายบริหาร

ดร.กุลรัตน์ บริรักษ์วานิชย์
หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ

 

นางชยาภรณ์ นาคประสม
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

 

 

 

จำนวนเตียงโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

หอผู้ป่วย

เตียงสามัญ

ห้องพิเศษ

รวม

หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย1

32
-
32

หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย2

34
-
34

หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง1

24

-

24

หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2
20
-
20
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย1
36
-
36

หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย2

38

-

38

หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย

30

-

30

หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง

30

3

33

หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม

32

-

32

หอผู้ป่วยสูติกรรม
38
4
42

หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม

30

-

30

หอผู้ป่วย ตา หู คอ จมูก

32

2

34

หอผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

32

2

34

หอผู้ป่วยพิเศษอาคาร 50 ปี

-

24

24

หอผู้ป่วยพิเศษอาคาร เฉลิมพระเกียติ ชั้น1

-

15

15

หอผู้ป่วยพิเศษอาคาร เฉลิมพระเกียติ ชั้น2

12

12

หอผู้ป่วยพิเศษอาคาร เฉลิมพระเกียติ ชั้น3

15

15

หอผู้ป่วยพิเศษอาคาร เฉลิมพระเกียติ ชั้น4

10

10

หอผู้ป่วยพิเศษอาคาร เฉลิมพระเกียติ ชั้น5

13

13

รวม

408

100

508

หมายเหตุ เตียงจริงไม่รวมเตียงเสริม,เตียงแทรก,รอคลอด,เตียงคลอด,เตียงทารกแรกเกิด,เตียงตรวจโรค,เตียงผ่าตัด,
                เตียงเฝ้าสังเกตและเตียงผู้ป่วยหนัก

 

ห้องอื่นๆ
จำนวนห้อง
จำนวนเตียง

เตียงผู้ป่วยหนัก

1
10
ห้องผ่าตัด
8
8
ห้องเอ็กซเรย์
4
4
ห้องคลอด
1
4
เตียงทารก
-
40
ห้องรอคลอด
1
8
ห้องคลอดแยกติดเชื้อ
1
2
ห้องเตรียมคลอด
1
1
ห้องสังเกตอาการ
1
ห้องกายภาพบำบัด
4
11
ห้องเฝือก
-
1
NICU
1
8


เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2545-2549

ข้อมูล

หน่วย

ปี2 545

ปี 2546

ปี 2547

ปี 2548

ปี 2549

ผู้รับบริการอื่น ๆ

         

- จำนวนผู้มารับรักษาและบริการอื่น ๆ

ราย

87,444

76,326

77,886

78,941

83,394

- จำนวนผู้มารับรักษาและบริการอื่น ๆ

ครั้ง

244,331

203,991

215,560

226,808

270,365

- เฉลี่ยผู้มารับรักษาและบริการอื่น ๆ ต่อวัน

ครั้ง

855

713

754

793

946

ผู้ป่วยนอก

         

- จำนวนผู้ป่วยนอก

ราย

70,680

62,338

67,461

70,033

71,640

- จำนวนผู้ป่วยนอก

ครั้ง

195,449

170,711

187,376

202,027

243,731

- เฉลี่ยผู้ป่วยนอกต่อวัน

ครั้ง

684

597

655

706

853

- อัตราผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน

ราย

7.93

7.30

8.16

8.01

9

ผู้ป่วยใน

         

- จำนวนเตียง

เตียง

464

502

500

500

508

- ผู้ป่วยในจำหน่าย

ราย

30,814

27,962

26,402

28,318

28,100

- จำนวนวันผู้ป่วยในอยู่โรงพยาบาล

วัน

140,447

153,210

144,107

156,706

143,284

- จำนวนผู้ป่วยในอยู่โรงพยาบาลต่อวัน

ราย

385

420

395

429

393

- เฉลี่ยผู้ป่วยในอยู่โรงพยาบาลคนละ

วัน

4.56

5.48

5.46

5.53

5.10

- อัตราครองเตียง

%

82.93

83.62

78.96

85.87

77.28

- ช่วงเวลาว่างของเตียง

วัน

0.94

1.07

1.45

0.91

1.50

- อัตราจำนวนผู้ป่วย

ราย/เตียง

67

56

53

57

55

- ผู้ป่วยในถึงแก่กรรม

ราย

956

859

848

865

965

- อัตราผู้ป่วยในถึงแก่กรรม

ราย/1000

32

31

32

31

34

 

จำนวนผู้รับบริการแต่ละแผนกปีงบประมาณ 2545-2549

แผนก

ปี 2545

ปี 2546

ปี 2547

ปี 2548

ปี 2549

อายุรกรรม

79,915

72,155

79,871

85,626

102,773

ศัลยกรรม

22,049

20,004

20,690

20,071

27,027

ศัลยกรรมกระดูก

24,055

19,945

16,057

15,991

23,531

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

3,166

3,502

4,432

5,290

6,477

กุมารเวชกรรม

20,839

13,754

16,358

16,993

20,134

สูติ-นรีเวชกรรม

14,086

9,458

9,595

2,869

7,952

จักษุ

16,028

15,605

17,407

16,579

17,885

หู คอ จมูก

6,092

6,639

6,347

7,834

8,636

ทันตกรรม

9,970

10,406

10,981

11,636

11,525

เวชกรรมฟื้นฟู

5,571

6,423

12,678

15,388

14,263

รวมผู้ป่วย

201,711

177,891

194,416

198,277

240,203

บริการอื่น ๆ

45,379

27,490

24,770

30,993

34,160

รวมทั้งหมด

247,150

205,381

219,186

229,270

274,363

 

ผู้ป่วยนอกแยกตามกลุ่มโรค 10 อันดับปีงบประมาณ 2545-2549

อันดับ

สาเหตุการป่วย

จำนวน (ราย)

ปี 2545

ปี 2546

ปี 2547

ปี2 548

ปี2 549

1.

โรคระบบหายใจ

26,219

22,106

22,708

24,488

24,292
2.

โรคระบบไหลเวียนเลือด

17,978

15,355

15,685

21,822

23,282
3.

โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซึ่ม

17,058

15,651

17,214

21,084

21,588
4.

โรคระบบย่อยอาหาร

19,952

17,930

18,588

19,677

20,214
5.

โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม

15,301

13,398

13,379

15,593

17,700
6.

โรคตารวมส่วนประกอบของตา

11,960

11,526

11,190

9,567

10,570
7.

โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ

7,122

3,905

7,142

9,044

10,121
8.

ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม

5,624

6,380

7,336

8,626

10,027
9.

โรคติดเชื้อและปรสิต

11,092

7,011

8,717

8,317

8,778
10.

สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย

7,305

6,139

6,191

6,206

6,958

 

จำนวนผู้ป่วยในแต่ละแผนกปีงบประมาณ 2545-2549

แผนก

ปี 2545

ปี 2546

ปี 2547

ปี 2548

ปี 2549

อายุรกรรม

10,704

9,590

8,708

9,086

9,056

ศัลยกรรม

4,673

4,728

4,566

4,726

4,671

ศัลยกรรมกระดูก

3,080

3,884

3,887

4,250

4,575

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

479

512

437

479

496

กุมารเวชกรรม

3,474

3,087

3,131

3,294

3,349

สูติ-นรีเวชกรรม

3,828

4,531

4,428

4,770

4,622

จักษุ

1,595

1,627

1,272

1,566

1,330

หู คอ จมูก

378

392

373

545

425

เวชกรรมฟื้นฟู

4,550

5,465

3081

7,803

3,220

รวมผู้ป่วย

32,761

33,825

29,883

36,519

31,744

 

ผู้ป่วยรับไว้รักษา 10 อันดับโรคปีงบประมาณ 2548-2549

สาเหตุ

ปี 2548

ปี 259

ลำดับ

จำนวน

ลำดับ

จำนวน

1.Transport accident

1.

2,281

1.

2,061

2.Neoplasm

2.

1,685

2.

1,849

3.Hypertension

3.

1,596

3.

1,775

4.D.M.

4.

1,466

4.

1,656

5. Diarrhea

5.

1,247

5.

1,333

6. CVA.

7.

1,015

6.

1,135

7.Cataract

6.

1,127

7.

949

8.Pneumonia

8.

741

8.

786

9.IHD.

9.

724

9.

643

10.Aplastic anemia

10.

658

10.

640

                              

ผู้ป่วยในเสียชีวิต 10 อันดับโรค ปีงบประมาณ 2548-2549

สาเหตุ

ปี 2548

ปี 2549

ลำดับ

จำนวน

ลำดับ

จำนวน

1.Pneumonia

4.

70

1.

94

2.CvA.
1.
97
2.
88

3.Neoplasm

3.

80

3.

79

4.อุบัติเหตุจราจร

2.

89

4.

63

5.IHD

5.

59

5.

51

6.AIDS

6.

42

6.

46

7.Cirrhosis

7.

40

7.

40

9.COPD.

9.

20

8.

33

9.UGI bleeding

9.

20

9.

32

10.Renal Failure

8.

30

10.

29

                     

เปรียบเทียบผู้ป่วยจำแนกตามสาเหตุอุบัติเหตุปีงบประมาณ 2545-2549

สาเหตุ

ปี 2545

ปี 2546

ปี 2547

ปี 2548

ปี 2549

1.อุบัติเหตุจราจร
4,270
4,677
4,258
4,384
4,341

2.การพลัดตก,หกล้ม,ชนกระแทก,วัตถุหล่นใส่,

 

การติดอยู่ระหว่างวัตถุ

3,267

3,244

3,423

3,536

3,851

3.การตกน้ำ,วัตถุเทศ

929

900

831

899

1,021

4.เครื่องมือ,เครื่องจักร,ของมีคม,ไม่มีคม

1,091

1,587

1,481

1,533

1,497

5.ไฟ,สาร-วัตถุร้อน

153

169

152

174

179

6.ไฟฟ้า

34

39

34

53

40

7.ภัยธรรมชาติ,สิ่งแวดล้อม(พืช,สัตว์,ฝูงชนโดย

 

ความกลัวหรือการตื่นตกใจ,ออกกำลังเกิน

 

และเคลื่อนไหวมาก)

1,634

1,897

2,092

1,963

2,196

8.แพ้ยา,สารพิษ,สารเคมี

125

93

121

163

145

9.ความบกพร่องในการปฏิบัติรักษา

 

ทางการแพทย์รวมทั้งปฏิกิริยาผิดปกติ

 

เกิดขึ้นจากการปฏิบัติรักษา

94

485

441

500

745

10.ระเบิด,ปืน

30

29

32

28

37

11.การฆ่าตัวตายและทำร้ายตัวเองรวมถูกทำร้าย

1,241

1,685

1,592

1,723

1,718

12.อื่น ๆ (กีฬา,เสียงในโรงงาน,รังสีและ

 

เหตุการณ์อื่นๆ )

151

257

234

257

313

รวม

13,019

15,062

14,691

15,213

16,083

จำนวนผู้ป่วยตายจากอุบัติเหตุ

166

114

122

154

132

 

รายงานผู้ป่วยแยกตามสิทธิ ประจำปีงบประมาณ 2549

ประเภทสิทธิ

ผู้ป่วยนอก (ครั้ง)

ผู้ป่วยใน

คน

รวมวันอยู่รพ.(วัน)

ในเขต

นอกเขต

ในเขต

นอกเขต

ในเขต

นอกเขต

ข้าราชการ

36,770
12,417
2,004
1,428
11,118
7,907

UC

52,500
11,515
3,629
3,250
16,612
19,162

สปร.

68,294
12,888
6,159
4,264
25,951
24,616

จ่ายเงินเอง

10,234
9,589
488
691
2,222
3,734

ประกันสังคม

9,151
3,468
374
368
1,444
1,957

อื่นๆ(ต่างด้าว/สิทธิไม่ชัดเจน)

5,652
1,486
284
252
1,388
951

รวมผู้มารับบริการ

182,601
51,363
12,938
10,251
58,735
58,327

 

เปรียบเทียบผู้ป่วยรับไว้รักษาต่อแยกตามระดับของสถานพยาบาล ปี 2548 - ปี 2549

สถานพยาบาล

รับไว้ (ครั้ง)

ส่งต่อ (ครั้ง)

ปี 2548

ปี 2549

ปี 2548

ปี 2549

รพศ.

31

21

1,005

1,166

รพท.

39

56

11

16

รพช.

30,447

32,946

53

38

สอ.,สสอ.

866

849

3

4

*รพ.จากสังกัดสาธารณสุขในกรุงเทพฯ

5

5

1,001

1,195

รพ.ทบวงมหาวิทยาลัย

15

17

243

316

อื่น ๆ

384

425

607

669

รวม

31,787

34,319

2,923

3,404

                     * หมายถึง รพ.ราชวิถี,นพรัตน์,เลิดสิน,โรคทรวงอก,บำราศนราดูร,สถาบันสุขภาพเด็ก (รพ.เด็ก)

เปรียบเทียบผู้ป่วยรับไว้รักษาต่อ แยกตามที่อยู่ของสถานพยาบาล ปี 2548 - ปี 2549

ที่อยู่

รับไว้ (ครั้ง)

ส่งต่อ (ครั้ง)

ปี 2548

ปี 2549

ปี 2548

ปี 2549

อำเภอเมือง

1,122

1,194

2

5

นอกอำเภอเมือง

30,449

32,941

40

26

ต่างจังหวัด

216

184

2,881

3,373

 

รายงานรับผู้ป่วยไว้รักษาต่อแยกตามสิทธิประจำปีงบประมาณ 2549

ประเภทสิทธิ

รับไว้ (ครั้ง)

ส่งต่อ (ครั้ง)

ในจังหวัด

นอกจังหวัด

ในจังหวัด

นอกจังหวัด

จ่ายเงินเอง

3,833
49
3
182

ข้าราชการ

806
12
3
231

ประกันสังคม

345
5
0
138

พรบ.รถ

809
3
1
36

สปร.

14,692
51
10
1,358

UC

13,646
63
14
1,417

รวม

34,131
183
31
3,362รายงานผู้ป่วยแยกตามหอผู้ป่วย

หอผู้ป่วย

เตียง

ผู้ป่วย
จำหน่าย

วันนอน

อยู่รพ.
วันละ

อยู่รพ.
คนละ

อัตราครอง
เตียง

ช่วงเวลาว่าง
ของเตียง

ผป./เตียง

Dead

ตาย/1000

อายุรกรรมชาย1

32

2,535

12,792
35
5.05
109.52
-0.44
79
261
102.96

อายุรกรรมชาย2

32

2,512

12,228
34
4.87
104.69
-0.22
79
263
104.70

อายุรกรรมหญิง1

25

984

4,813
13
4.89
52.75
4.38
39
102
103.66

อายุรกรรมหญิง2

20

2,521

8,176
22
3.24
112.00
-0.35
126
34
13.49

ศัลยกรรมชาย1

32

1,671

8,256
23
4.94
70.68
2.05
52
90
53.86

ศัลยกรรมชาย2

32

1,269

5,688
16
4.48
48.70
4.72
40
37
29.16
ศัลยกรรมหญิง
36
507
2,537
7
5.00
75.78
20.91
14
7
13.81

ศัลยกรรมกระดูกชาย

30

2,388
12,652
35
5.30
115.54
-0.71
80
2
0.84

ศัลยกรรมกระดูกหญิง

30

5,173
9,841
27
4.53
89.87
0.51
72
2
0.92

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

32

1,263
8,202
22
6.49
70.22
2.75
39
0
0.00

กุมารเวชกรรม

30

3,511
8,410
23
2.47
76.80
0.74
114
10
2.93

ตาหูคอจมูก

32

1,803
6,582
18
3.65
56.35
2.83
56
0
0.00

นรีเวชกรรม

32

2,648
11,630
32
4.39
99.57
0.02
83
18
6.80

สูติกรรม

38

3,111
8,404
23
2.70
60.59
1.76
82
0
0.00

พิเศษสูติห้อง

4

179
425
1
2.37
29.11
5.78
45
0
0.00

พิเศษกระดูกหญิง

3

126
748
2
5.94
68.31
2.75
42
0
0.00
พิเศษตาหูคอจมูก
2
70
270
1
3.86
36.99
6.57
35
0
0.00

พิเศษตึก 50 ปี

24

1,441
7,261
20
5.04
82.89
1.04
60
13
9.02

อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น1

15

734
3497
10
4.76
63.87
2.69
49
5
6.81

อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น2

12

1,239
4,759
13
3.84
108.65
-0.31
103
5
4.04

อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น3

15

764
4,050
11
5.30
73.97
1.87
51
1
1.31

อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น4

10

889
3,525
10
3.97
96.58
0.14
89
4
4.50

อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น5

13

1,106
4,050
11
3.66
85.35
0.63
85
0
0.00

ICU.

10

179
1,119
3
6.25
30.66
14.14
18
104
581.01

NICU

8

349
2,759
8
7.91
94.49
0.46
44
24
68.77

go top