ประวัติโรงพยาบาล

 
 
ประวัติโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 509 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 203 ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ของ โรงพยาบาล ประมาณ 63 ไร่ ติดถนนสายสระบุรีหล่มสัก หรือ สายเอเชีย 14 ระยะห่าง จากกรุงเทพมหานคร 344 กิโลเมตร การก่อสร้างโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ได้เริ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2494 โดยกรมการแพทย์ได้รับ เงินงบประมาณ จำนวน 600,000 บาท ในการก่อสร้างโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จึงได้ให้จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาเลือกสถานที่ดินไว้ทำการก่อสร้าง 3 แห่งด้วยกัน คือ ที่

1. ดินบริเวณสนามบิน
2. ที่ดินของราษฎรซึ่งอยู่ใกล้คูเมือง (ที่ตั้งโรงพยาบาลปัจจุบัน)
3. ที่ดินระหว่างโรงพยาบาลเก่า (สมัยนครบาลเพชรบูรณ์) กับด่านกักสัตว์

ที่ดิน 3 แปลงนี้ อยู่ในท้องที่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และกรมการแพทย์ได้ให้หัวหน้ากอง โรงพยาบาลส่วนภูมิภาคในสมัยนั้น มาร่วมพิจารณาที่ดินดังกล่าว และกำหนดว่าจะใช้ที่ดินแปลงที่ 2 ทำการก่อสร้างโรงพยาบาล จังหวัดจึงได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดิน 30 ไร่เป็นเงิน 10,000 บ. และเริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2494เป็นเงิน 560,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 30,000 บาท นั้น กรมการแพทย์ได้อนุมัติให้ทำการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณที่ดินโรงพยาบาล ในระยะเริ่มแรกการก่อสร้างโรงพยาบาลนี้
กรมการแพทย์ไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ มาดำเนินการคงมีแต่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(ขุนนิยม –สุขวิสุทธิ์ ) เป็นเจ้าหน้าที่ ดำเนินการ แทน โดยอยู่ในความดูแลของท่านข้าหลวง ประจำจังหวัด (ขุนบำรุงรัตนบุรี) ต่อมา ในเดือน กรกฎาคม 2495 กรมการแพทย์ได้ แต่งตั้งนายแพทย์ ม.ร.ว. สถาพร เกษมสันต์ มารักษาการนายแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ปี 2496 การก่อสร้างอาคารบางหลัง ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จบางอาคารผู้ป่วย จึงได้เริ่มเปิดให้บริการรักษาพยาบาล เมื่อเดือนมีนาคม 2496 และเปิดรับผู้ป่วยในเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2496 ด้วยอัตราจำนวนเตียง 25 เตียง ในสมัยนั้นความเจริญทางการคมนาคมไม่สะดวก และปริมาณผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น
ส่วนมากจะป่วยเป็นโรคมาลาเรียทำให้ปริมาณผู้ป่วยมารับบริการเป็นจำนวนมาก เมื่อโรงพยาบาลได้เปิดให้บริการทีโรงพยาบาลเป็นจำนวนมากขึ้นหลังจากนั้นกระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารผู้ป่วย และอาคารสนับสนุนบริการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถรับประชาชนที่มาใช้บริการได้เพียงพอ นอกจากนั้น ยังได้รับการสนับสนุนจากบรรดาข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมบริจาคตลอดจนจัดหาทุนสร้างอาคารผู้ป่วย ได้แก่ “ตึกประชาอุทิศ 2503 “ ,“ เรือนประชาอุทิศ 2506 ” ,“ เรือนพยาบาลครู “ และตึกสูติกรรมเป็นต้น

 

 

 

จากซ้ายไปขวา มีผู้อำนวยการ
คนแรก คือ หม่อมราชวงศ์สถาพร เกษมสันต์ 
คนที่สอง นายทองย้อย สวัสดิชัย
คนที่สาม นายพัฒนา ตระกูลดิษฐ์ 
คนที่สี่ นายประดิษฐ์ กาญจนพันธ์ 
คนที่ห้า นายเอี้ยม มุนินทร์นิมิตต์ 
คนที่หก นายสมโภช ทองมา 
คนที่เจ็ด นายมงคล ปิ่นอนงค์ 
คนที่แปด นายสุฤทธิ์ สมศิริ 
คนที่เก้า นางสาวบงกช จิรเมธาธร 
คนที่สิบ นายวิเชียร ลัทธิวงศกร 
คนที่สิบเอ็ด นายประเสริฐ ขันเงิน
คนที่สิบสอง นายไพโรจน์ ตั้งยิ่งยง
คนที่สิบสาม นายณรงค์ อภิกุลวนิช
คนที่สิบสี่ นายชูศักดิ์ เอื้อวิจิตรพจนา 
คนที่สิบห้า นายนิพัธ กิตติมานนท์
คนที่สิบหก นายวีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ
คนที่สิบเจ็ด นายชนินทร์ จารุวัฒนมงคล
คนที่สิบแปด แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์คนปัจจุบัน

ตั้งแต่โรงพยาบาลเปิดการให้บริการตั้งแต่ปี 2496 เป็นต้นมา ได้มีการพัฒนาและ ขยายการให้บริการดังนี้

ปี พ.ศ. 2496 จำนวนเตียง 25 เตียง 
ปี พ.ศ. 2498 จำนวนเตียง 50 เตียง
ปี พ.ศ. 2503 จำนวนเตียง 59 เตียง
ปี พ.ศ. 2506 จำนวนเตียง 84 เตียง 
ปี พ.ศ. 2507 จำนวนเตียง 125 เตียง
ปี พ.ศ. 2519 จำนวนเตียง 171 เตียง
ปี พ.ศ. 2520 จำนวนเตียง 221 เตียง
ปี พ.ศ. 2521 จำนวนเตียง 276 เตียง 
ปี พ.ศ. 2534 จำนวนเตียง 314 เตียง
ปี พ.ศ. 2541 จำนวนเตียง 381 เตียง 
ปี พ.ศ. 2542 จำนวนเตียง 424 เตียง
ปี พ.ศ. 2545 จำนวนเตียง 502 เตียง 
ปี พ.ศ. 2546 จำนวนเตียง 502 เตียง 
ปี พ.ศ. 2548 จำนวนเตียง 500 เตียง 
ปี พ.ศ. 2549 จำนวนเตียง 508 เตียง
ปี พ.ศ. 2550 จำนวนเตียง 498 เตียง
ปี พ.ศ. 2552 จำนวนเตียง 509 เตียง

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ มีจำนวนเตียง 25 เตียง ถึงปัจจุบันได้มี 509 เตียง และคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีก เพื่อรองรับการเข้ามารับบริการของประชาชน และได้มีการพัฒนาคุณภาพทุกด้าน ด้วยปรัชญา ที่ว่า
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ให้บริการด้านสุขภาพโดยเชื่อว่าการพัฒนาคุณภาพ จะต้องพัฒนาคนร่วมกับการพัฒนาระบบ เพื่อให้บุคลากรทำงานด้วยใจ และทำงานเป็นทีมร่วมกันอย่างเป็นสุขครอบคลุมทุกงานบริการ โดยมุ่งให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด
เพื่อให้ถึงวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล

ข่าวโรงพยาบาล

smileเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 13 ธันวาคม 2561

 

smile เครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเองกระทรวงสาธารณสุข Happinometer admin15112561

smileขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการ"นวัตกรรมในโลกอนาคตกับการดูแลสุขภาพ" (15-11-61

smileแบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำภาษี 2562

smileประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ (11-10-61)
Smileใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวันโรคหลอดเลือดสมองโลกแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน - วิง ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียติณ ครั้งที่ 4 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

อัตราค่าบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

อัตราค่าบริการฯ (1) http://phdb.moph.go.th/phdb2017/force_down.php?f_id=356

อัตราค่าบริการฯ (2) http://phdb.moph.go.th/phdb2017/force_down.php?f_id=357

อัตราค่าบริการฯ (3) http://phdb.moph.go.th/phdb2017/force_down.php?f_id=358

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคาบริการของหน่วยงาน หน่วยงานใดที่ต้องการปรับราคาให้ดูเกณฑ์ราคาอัตราบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.2560 และติดต่อที่ศูนย์ประกันสุขภาพ

ประกาศแจ้งจากงานการเงิน โรงพยาบาลเพชบูรณ์ เรื่องรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน
มกราคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2561 - มีนาคม 2561 - เมษายน 2561 - พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561 - กรกฎาคม 2561 - สิงหาคม 2561 - กันยายน 2561 - ตุลาคม 2561
- พฤศจิกายน 2561

ประกาศเตือนภัย เรื่องไวรัสมัลเวร์เรียกค่าไถ่ Ransomware
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กชนิดดิจิตอล  (11-12-61)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (11-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (11-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑ รายการ (11-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑ รายการ (11-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑ รายการ (11-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (11-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (11-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างสอบเทียบเครื่องอบไฟฟ้าคลื่นสั้น ๖ เครื่อง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างสอบเทียบเครื่องมืออาชีวฯ ๓ รายการ (11-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างสอบเทียบเครื่องตรวจสมรรถภาพฯ (11-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างสอบเทียบเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด (11-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่อง Lamina air flow (11-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำฟันปลอม ๑๘ ราย (11-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างต่ออายุรับบริการแผ่นวัดฯ (11-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องผลิตสูญญากาศฯ (11-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 1 รายการ (11-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 1 รายการ (11-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกวเจน  (11-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดปรอท (11-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องปั่นหาค่าปริมาตรเม็ดเลือด (11-12-61)ง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วิทยาศาสตร์ (11-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (11-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเตียงผ่าตัด จำนวน 1 เตียง (11-12-61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขวดสูญญากศดูดเลือด ขนาด 200 ซีซี (07-12-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ (07-12-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (07-12-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (07-12-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ (07-12-61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ (07-12-61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไหมไนลอนเย็บแผลกระจกตา (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถุงมือผ่าตัดปลอดเชื้อ เบอร์ 7.5 (ชนิดมีแป้ง) (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถุงมือผ่าตัดปลอดเชื้อ เบอร์ 7 (ชนิดมีแป้ง) (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถุงมือเตรียมยาปลอดเชื้อ เบอร์ 6 (ชนิดไม่มีแป้ง) (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถุงบรรจุอุจจาระปลายเปิด 12 นิ้ว 45 มม. (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๔ รายการ (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑ รายการ (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดบริหารปอด (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องพยุงการทำงานฯ ๑ เครื่อง (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจสมรรถภาพฯ ๑ เครื่อง (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวได้ (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสว่านเจาะกระดุกชนิดเปลี่ยนหัวได้ (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Thoracic Catheter No.24 (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา PEROXAN-D 4.5% (07-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑๕ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๕ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ (06-12-61)
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ ๑๒x๑๐๐m (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๕ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๔ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๓ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุผ่าตัดกระดูก จำนวน ๒ รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 1 รายการ (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 เครื่อง (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นหาค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดง (06-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (06-12-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ (04-12-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาแก๊สเอธิลีนอ๊อกไซด์ ๓๔๐ กรัม (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑ รายการ (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑ รายการ (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม ๑ รายการ (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม ๑ รายการ (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ถาวร จำนวน 1 รายการ (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดปรอท จำนวน 2 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องอบไฟฟ้าฯ ๖ เครื่อง (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมืออาชีวฯ ๓ รายการ (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องตรวจสมรรถภาพฯ ๑ เครื่อง (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด ๑ เครื่อง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่อง Laminaฯ ๑ เครื่อง (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม ๑๘ ราย จำนวน ๑ โครงการ (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุรับบริการแผ่นวัดรังสีฯ ๖๖ ราย (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตียงผ่าตัด จำนวน 1 เตียง (04-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องผลิตสูญญากาศฯ ๑ เครื่อง (04-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสายสวนสองช่องแบบกึ่งถาวร ขนาด 14.5FRx28 CM
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาไม้แป๊บสเมียร์ (04-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาท่อเจาะคอชนิดไม่มีคัฟ 4 (04-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเข็มเจาะไขสันหลัง 21 x 3.5 นิ้ว (04-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาCLOSE SUCTION No.14 (04-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาChromic Gut 2-0 75CM (04-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๒ รายการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๕ รายการ (04-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู จำนวน ๑ รายการ (04-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฟื้นฟู ๑๕ รายการ จำนวน ๑ ครั้ง (04-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ (04-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ (04-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมสว่านลมเจาะกระดูก ๑ set (04-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมชุดสว่านสำหรับผ่าตัดฯ ๑ ชุด (04-12-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจฯ (BIRD) ๖ เครื่อง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่อง INFUSION PUMP ๒ เครื่อง
ผู้ชนะการเสนอราคาสารทำความสะอาดผสมเอมไซม์ขนาด 3.8 ลิตร (03-12-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (03-12-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาผ้าก๊อสพับ 4x4  ปลอดเชื้อ (03-12-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาโคทเทดไวคริล (03-12-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาGAUZE SWAB VASALINE 3x3 นิ้ว (03-12-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาDISPOSABLE GLOVE SIZE L (03-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (03-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (03-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาภาชนะรองรับเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยชน (03-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาผ้าก๊อสพับ ขนาด ๔x๔ นิ้ว (03-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (03-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาก๊อสพับ ขนาด ๒x๒ นิ้ว (03-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาSODALIME (03-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาHIBISCRUB (03-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาCITROSTER DISINFECTANT 5L (03-12-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาBARIUM SULFATE ขนาด ๕๐๐ กรัม (03-12-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสายสวนสองช่องแบบกึ่งถาวรสำหรับฟอกเลือดล้างไต 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (03-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (03-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (03-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (03-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไม้แป๊บสเมียร์ (03-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเอ็นโดทิ้ว 4.5 (03-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาไม้ค้ำยัน ขนาด 35 (03-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาแผ่นโฟมซิลิโคน ขนาด 17.5x17.5 ซม. (03-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาแผ่นชนิดไฮโดรไฟเบอร์ ขนาด 10x10 ซม. (03-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาผ้ารองเฝือก 4 นิ้ว (03-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดเข้มข้น (03-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาครีมสำหรับตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (03-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเข็มฉีดยา เบอร์ 20x1นิ้ว (03-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโกร่งบดยา 9 ซม. (03-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาOPSIT POST-OP 25 cm x 105 cm (03-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาI.V.CATHETER No.20x1.1-4 นิ้ว (03-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาCorrugated 72 นิ้ว Smooth Bore With T-Pie
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสเตอร์ไรด์เจล ขนาด ๑๕๐ กรัม (30-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาแผ่นปิดแผลชนิดไฮโดรไฟเบอร์ ขนาด ๒๐x๓๐ ซม.
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาน้ำมันมะกอกสหการ ๕๐ เปอร์เซน (30-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโทโมเว้นฟิว์เตอร์ (30-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาชุดให้เลือด ขนาด ๒๐ หยด (30-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาข้อต่อ ๓ ทาง THREE-WAY (30-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาI.V.CATHETER No.๒๒x๑ นิ้ว (30-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (29-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาก๊อสพับ ขนาด 4x4 นิ้ว (29-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาก๊อสพับ ขนาด 2x2 นิ้ว (29-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาSODALIME (29-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาHIBISCRUB (29-11-61)
ผู้ชนะการเสนอราคาCITROSTER DISNFECTANT 5L (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 12 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 11 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 9 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 7 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 6 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสเตอร์ไรด์เจล  ขนาด ๑๕๐ กรัม (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๙ รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไม้ค้ำยัน ขนาด ๓๕ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแผ่นโฟมซิลิโคนปิดแผลขนาด ๑๗.๕ x ๑๗.๕ ซม (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแผ่นปิดแผลชนิดไฮโดรไฟเบอร์ ขนาด ๑๐x๑๐ ซม (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผ้ารองเฝือก ๔ นิ้ว (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดเข้มข้น (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครีมสำหรับตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโกร่งบดยา ๙ ซม (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาOPSIT POST-OP ๒๕ cm x ๑๐๕ cm (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาCorrugate ๗๒ นิ้ว Smooth Bore With T-Pie (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา I.V.CATHETER No.๒๐ (29-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 9 รายการ (29-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 6 รายการ (29-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (29-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ (29-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (29-11-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญฯ วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน 1 รายการ (29-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาหลอดไฟแอลอีดี สำหรับเครื่องส่องเด็กตัวเหลือง (29-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาวัสดุซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ (29-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญามอตตานอยด์ เอ็ม แผ่นสำลีซับเลือด (29-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อแก๊สทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (29-11-61)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาVentilator Circuit disposable (29-11-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (28-11-61)หมวดหมู่รอง