ประกวดราคา

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ (25-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ โครงการ (24-09-61)
ร่างประกาศก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก รพ.เพชรบูรณ์ (21-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯแก๊สทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (21-09-61)
ประกาศผู้ชนะฯGauze 3x4 นิ้ว ปลอดเชื้อ (21-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (21-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (21-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (21-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (21-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (21-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (21-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (21-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (21-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (21-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ โครงการ (21-09-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิต จำนวน ๑ โครงการ
ประกาศข้อมูลฯCPE GOWN ชนิดคล้องนิ้ว (21-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพฯ จำนวน 1 เครื่อง (21-09-61)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงขนาดใหญ่ฯ (21-09-61)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน (21-09-61)
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดสมองและไขสันหลัง (21-09-61)
ประกาศประกวดราคาเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สฯ (21-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 630 mAฯ (21-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ประกอบการบำรุงรักษาเครื่องเฝ้าติดตามฯ ๑๗ เครื่อง (21-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ประกอบการบำรุงรักษาเครื่องเฝ้าติดตามฯ ๑๕ เครื่อง (21-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมฯ จำนวน ๑ รายการ (21-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอบไฟฟ้าความถี่สูง Curapuls ๑ เครื่อง (21-09-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ ๑ เครื่อง(21-09-61)