ประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน 5 เครื่อง (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดสมองและไขสันหลัง (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ เคลื่อนย้าย จำนวน 5 เครื่อง (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะฯชุดอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๒๐ ชุด (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะฯชุดตรวจ ELECTROLYTE (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะฯวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อnilotinib 150 mg Capsule,hard,1 capsule จำนวน 420 เม็ด (16-10-61-04)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อOctreotide 100 mcg/1ml Solution for injection 1ml จำนวน 3500 ampoule (16-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ จำนวน 5 เครื่อง(16-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดสมองและไขสันหลัง(16-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ เคลื่อนย้าย จำนวน 5 เครื่อง (16-10-61)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก (12-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำ (12-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยฯ ๘๔ เครื่อง (12-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่วฯ จำนวน 176 ราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 33 ราย (12-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 10 ราย (12-10-61)
ประราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (12-10-61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ (11-10-61)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ (11-10-61)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดเก็บและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ รพ.เพชรบูรณ์ (11-10-61)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่ว (11-10-61)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (08-10-61)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ cefditoren... (08-10-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน ๑ โครงการ (04-10-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน ๑ โครงการ (04-10-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจโลหิตส่วนประกอบโลหิตฯ จำนวน ๑ โครงการ (04-10-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (04-10-61)
ประกาศข้อมูลฯจ้างตรวจทางพยาธิวิทยา จำนวน ๑ โครงการ (04-10-61)
ประกาศข้อมูลฯGauze 3x4 นิ้ว ปลอดเชื้อ (04-10-61-)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ (04-10-61)
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทอาหารแห้งและเครื่องกระป๋อง (02-10-61)