คณะกรรมการบริหาร

 

นพ.ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

 

นพ.กอบชัย จิรชาญชัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ภก.สาธิต จันทรนิมิ
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ


นางอมรรัตน์ กุลทิพรรธน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มการพยาบาล


พญ.นวพร พูลสุวรรณ์
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

นพ.พนมไพร ศรียากูร
รองผู้อำนวยการด้านไกล่เกลี่ยและรับเรื่องราวร้องทุกข์


 

 

 

 

นพ.บุญชัย อนุตรชัชวาลย์
รองผู้อำนวยการด้านงานประกันและจัดเก็บรายได้์

นพ.เทอดทูน ว่องไว
รองผู้อำนวยการด้านการประสานงานบริการและลดความแออัด

 

 

 

 

 

พญ.ดวงดาว ศรียากูร
รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ

 

 

 

 

 

นพ.ประภาส หมีทอง
รองผู้อำนวยการด้านทบทวนการใช้ทรัพยากร


นพ.ศิริชัย แมงมีนาม
รองผู้อำนวยการด้านวัสดุการแพทย

 

 

 

 

 

นพ.นพนันท์ แก้วสว่าง
รองผู้อำนวยการด้านควบคุมป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

 

 

 

 

นพ.นิยมศักดิ์ ตันติบูลย์
ประธานองค์กรแพทย

 

 

 

 

 

พญ.นันทกร บุญปาน
หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม

นพ.วันชัย รบชนะ
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม

พญ.ไตรลักษณ์ วรวรรณธนะชัย
หัวหน้ากุล่มงานเวชกรรมฟื้นฟ

ทพญ.ศิริพร จันทรนิมิ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม


นางมยุรี จันทร์โท
หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก


นางสวรรยา สงวนสิน
หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา

นางฉวีวรรณ วัฒนะพานิช
หัวหน้าศูนย์ประกันสุขภาพ

ดร.กุลรัตน์ บริรักษ์วาณิชย์
หัวหน้าศูนย์วิจัย

นางอัญชลี เทศวิบูลย์
หัวหน้างานอาชีวเวชกรรม

นายสมคิด นวลตาล
หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพบริการ


นายพรเทพ โพธิ์ทองงาม
หัวหน้างานเวชสารสนเทศ

นางมาลี รุจิรานันท์
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

นางแสงเดือนี มีสุข
หัวหน้างานพัสดุ

นส.นริศรา นีรคุปต์
หัวหน้างานบัญชี

นางรุ่งนภา นวสกุล
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่

นางวาสนา ชูรัตน์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายพิเชษฐ์ ชัยประทุม
หัวหน้างานแพทย์แผนไทย


นายปัญญา กล่ำเจริญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ประวัติโรงพยาบาล

 
ประวัติโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 509 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 203 ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ของ โรงพยาบาล ประมาณ 63 ไร่ ติดถนนสายสระบุรีหล่มสัก หรือ สายเอเชีย 14 ระยะห่าง จากกรุงเทพมหานคร 344 กิโลเมตร การก่อสร้างโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ได้เริ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2494 โดยกรมการแพทย์ได้รับ เงินงบประมาณ จำนวน 600,000 บาท ในการก่อสร้างโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จึงได้ให้จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาเลือกสถานที่ดินไว้ทำการก่อสร้าง 3 แห่งด้วยกัน คือ ที่

1. ดินบริเวณสนามบิน
2. ที่ดินของราษฎรซึ่งอยู่ใกล้คูเมือง (ที่ตั้งโรงพยาบาลปัจจุบัน)
3. ที่ดินระหว่างโรงพยาบาลเก่า (สมัยนครบาลเพชรบูรณ์) กับด่านกักสัตว์

ที่ดิน 3 แปลงนี้ อยู่ในท้องที่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และกรมการแพทย์ได้ให้หัวหน้ากอง โรงพยาบาลส่วนภูมิภาคในสมัยนั้น มาร่วมพิจารณาที่ดินดังกล่าว และกำหนดว่าจะใช้ที่ดินแปลงที่ 2 ทำการก่อสร้างโรงพยาบาล จังหวัดจึงได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดิน 30 ไร่เป็นเงิน 10,000 บ. และเริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2494เป็นเงิน 560,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 30,000 บาท นั้น กรมการแพทย์ได้อนุมัติให้ทำการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณที่ดินโรงพยาบาล ในระยะเริ่มแรกการก่อสร้างโรงพยาบาลนี้
กรมการแพทย์ไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ มาดำเนินการคงมีแต่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(ขุนนิยม –สุขวิสุทธิ์ ) เป็นเจ้าหน้าที่ ดำเนินการ แทน โดยอยู่ในความดูแลของท่านข้าหลวง ประจำจังหวัด (ขุนบำรุงรัตนบุรี) ต่อมา ในเดือน กรกฎาคม 2495 กรมการแพทย์ได้ แต่งตั้งนายแพทย์ ม.ร.ว. สถาพร เกษมสันต์ มารักษาการนายแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ปี 2496 การก่อสร้างอาคารบางหลัง ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จบางอาคารผู้ป่วย จึงได้เริ่มเปิดให้บริการรักษาพยาบาล เมื่อเดือนมีนาคม 2496 และเปิดรับผู้ป่วยในเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2496 ด้วยอัตราจำนวนเตียง 25 เตียง ในสมัยนั้นความเจริญทางการคมนาคมไม่สะดวก และปริมาณผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น
ส่วนมากจะป่วยเป็นโรคมาลาเรียทำให้ปริมาณผู้ป่วยมารับบริการเป็นจำนวนมาก เมื่อโรงพยาบาลได้เปิดให้บริการทีโรงพยาบาลเป็นจำนวนมากขึ้นหลังจากนั้นกระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารผู้ป่วย และอาคารสนับสนุนบริการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถรับประชาชนที่มาใช้บริการได้เพียงพอ นอกจากนั้น ยังได้รับการสนับสนุนจากบรรดาข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมบริจาคตลอดจนจัดหาทุนสร้างอาคารผู้ป่วย ได้แก่ “ตึกประชาอุทิศ 2503 “ ,“ เรือนประชาอุทิศ 2506 ” ,“ เรือนพยาบาลครู “ และตึกสูติกรรมเป็นต้น
 

จากซ้ายไปขวา มีผู้อำนวยการคนแรก คือ หม่อมราชวงศ์สถาพร เกษมสันต์ 
คนที่สอง นายทองย้อย สวัสดิชัย
คนที่สาม นายพัฒนา ตระกูลดิษฐ์ 
คนที่สี่ นายประดิษฐ์ กาญจนพันธ์ 
คนที่ห้า นายเอี้ยม มุนินทร์นิมิตต์ 
คนที่หก นายสมโภช ทองมา 
คนที่เจ็ด นายมงคล ปิ่นอนงค์ 
คนที่แปด นายสุฤทธิ์ สมศิริ 
คนที่เก้า นางสาวบงกช จิรเมธาธร 
คนที่สิบ นายวิเชียร ลัทธิวงศกร 
คนที่สิบเอ็ด นายประเสริฐ ขันเงิน
คนที่สิบสอง นายไพโรจน์ ตั้งยิ่งยง
คนที่สิบสาม นายณรงค์ อภิกุลวนิช
คนที่สิบสี่ นายชูศักดิ์ เอื้อวิจิตรพจนา 
คนที่สิบห้า นายนิพัธ กิตติมานนท์
คนที่สิบหก นายวีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ คนปัจจุบัน

ตั้งแต่โรงพยาบาลเปิดการให้บริการตั้งแต่ปี 2496 เป็นต้นมา ได้มีการพัฒนาและ ขยายการให้บริการดังนี้

ปี พ.ศ. 2496 จำนวนเตียง 25 เตียง 
ปี พ.ศ. 2498 จำนวนเตียง 50 เตียง
ปี พ.ศ. 2503 จำนวนเตียง 59 เตียง
ปี พ.ศ. 2506 จำนวนเตียง 84 เตียง 
ปี พ.ศ. 2507 จำนวนเตียง 125 เตียง
ปี พ.ศ. 2519 จำนวนเตียง 171 เตียง
ปี พ.ศ. 2520 จำนวนเตียง 221 เตียง
ปี พ.ศ. 2521 จำนวนเตียง 276 เตียง 
ปี พ.ศ. 2534 จำนวนเตียง 314 เตียง
ปี พ.ศ. 2541 จำนวนเตียง 381 เตียง 
ปี พ.ศ. 2542 จำนวนเตียง 424 เตียง
ปี พ.ศ. 2545 จำนวนเตียง 502 เตียง 
ปี พ.ศ. 2546 จำนวนเตียง 502 เตียง 
ปี พ.ศ. 2548 จำนวนเตียง 500 เตียง 
ปี พ.ศ. 2549 จำนวนเตียง 508 เตียง
ปี พ.ศ. 2550 จำนวนเตียง 498 เตียง
ปี พ.ศ. 2552 จำนวนเตียง 509 เตียง

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ มีจำนวนเตียง 25 เตียง ถึงปัจจุบันได้มี 509 เตียง และคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีก เพื่อรองรับการเข้ามารับบริการของประชาชน และได้มีการพัฒนาคุณภาพทุกด้าน ด้วยปรัชญา ที่ว่า
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ให้บริการด้านสุขภาพโดยเชื่อว่าการพัฒนาคุณภาพ จะต้องพัฒนาคนร่วมกับการพัฒนาระบบ เพื่อให้บุคลากรทำงานด้วยใจ และทำงานเป็นทีมร่วมกันอย่างเป็นสุขครอบคลุมทุกงานบริการ โดยมุ่งให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด
เพื่อให้ถึงวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล

ข่าวโรงพยาบาล

Smileใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวันโรคหลอดเลือดสมองโลกแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน - วิง ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียติณ ครั้งที่ 4 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
Smileขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Line@Antiyung (29-06-61)
Smileโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2562 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
Smileขั้นตอนการปฎิบัติงานทางคลินิกกิจกรรมบำบัด สำหรับเด็กวนสมาธิสั้น และคู่มือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ตามแนวทางปฎิบัติงาน (14-06-61)
Smile สรุปผลการดำเนินงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ (08-06-61)
Smileกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข (08-06-61)
Smileแนวทางการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
Smileประชุมวิชาการ นำเสนอประสบการณ์และงานวิจัยการแพทย์ทางเลือกในระบบบริการสุขภาพ (รายละเอียดเพิ่มเติม)
Smileขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
Smileสรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ปกครอง เด็กซน สมาธิสั้นและการฝึกวินัยเชิงบวก
Smileคู่มือโครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ปกครองเด็ก เยาวชนสมาธิสั้น และการวินิจฉัยเชิงบวก
Smileรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
Smileคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
Smileรายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
Smileสรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
Smileคู่มือการจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

แบบสอบถามความปลอดภัยในการให้บริการการดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลเพชรบูรณ์(Hospital Survey On Patient Safety Culture) 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ทุกท่าน ประเมินสุขภาพและทำนายความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง คลิ๊กที่นี่

อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

อัตราค่าบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

อัตราค่าบริการฯ (1) http://phdb.moph.go.th/phdb2017/force_down.php?f_id=356

อัตราค่าบริการฯ (2) http://phdb.moph.go.th/phdb2017/force_down.php?f_id=357

อัตราค่าบริการฯ (3) http://phdb.moph.go.th/phdb2017/force_down.php?f_id=358

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดราคาบริการของหน่วยงาน หน่วยงานใดที่ต้องการปรับราคาให้ดูเกณฑ์ราคาอัตราบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.2560 และติดต่อที่ศูนย์ประกันสุขภาพ

ประกาศแจ้งจากงานการเงิน โรงพยาบาลเพชบูรณ์ เรื่องรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน
มกราคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2561 - มีนาคม 2561 - เมษายน 2561 - พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561 - กรกฎาคม 2561 - สิงหาคม 2561 - กันยายน 2561

ประกาศเตือนภัย เรื่องไวรัสมัลเวร์เรียกค่าไถ่ Ransomware
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกวดราคา

หมวดหมู่รอง