laughingศูนย์วิจัย ยินดีตอนรับlaughing

 

♣ เอกสารโครงร่างวิจัย

♣ ผลงานวิจัย

♣ วารสารทางวิชาการ

♣ ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ 20-02-2562
ประกาศผู้เผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ ๓ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 04-02-2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 01-02-2562
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือนธันวาคม 2561
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อเครื่องปรับอากาศ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดเก็บและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคประเภทนม