คณะกรรมการบริหาร

 

 

แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

 

นพ.กอบชัย จิรชาญชัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ภก.สาธิต จันทรนิมิ
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ


นางอมรรัตน์ กุลทิพรรธน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มการพยาบาล


พญ.นวพร พูลสุวรรณ์
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

นพ.พนมไพร ศรียากูร
รองผู้อำนวยการด้านไกล่เกลี่ยและรับเรื่องราวร้องทุกข์


 

 

 

 

นพ.บุญชัย อนุตรชัชวาลย์
รองผู้อำนวยการด้านงานประกันและจัดเก็บรายได้์

นพ.เทอดทูน ว่องไว
รองผู้อำนวยการด้านการประสานงานบริการและลดความแออัด

 

 

 

 

 

พญ.ดวงดาว ศรียากูร
รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ

 

 

 

 

 

นพ.ประภาส หมีทอง
รองผู้อำนวยการด้านทบทวนการใช้ทรัพยากร


นพ.ศิริชัย แมงมีนาม
รองผู้อำนวยการด้านวัสดุการแพทย

 

 

 

 

 

นพ.นพนันท์ แก้วสว่าง
รองผู้อำนวยการด้านควบคุมป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

 

 

 

 

นพ.นิยมศักดิ์ ตันติบูลย์
ประธานองค์กรแพทย

 

 

 

 

 

พญ.นันทกร บุญปาน
หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม

นพ.วันชัย รบชนะ
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม

พญ.ไตรลักษณ์ วรวรรณธนะชัย
หัวหน้ากุล่มงานเวชกรรมฟื้นฟ

ทพญ.ศิริพร จันทรนิมิ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม


นางมยุรี จันทร์โท
หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก


นางสวรรยา สงวนสิน
หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา

นางฉวีวรรณ วัฒนะพานิช
หัวหน้าศูนย์ประกันสุขภาพ

ดร.กุลรัตน์ บริรักษ์วาณิชย์
หัวหน้าศูนย์วิจัย

นางอัญชลี เทศวิบูลย์
หัวหน้างานอาชีวเวชกรรม

นายสมคิด นวลตาล
หัวหน้างานกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงงาน


นายพรเทพ โพธิ์ทองงาม
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์

นางมาลี รุจิรานันท์
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

นางแสงเดือนี มีสุข
หัวหน้างานพัสดุ

นส.นริศรา นีรคุปต์
หัวหน้างานบัญชี

นางรุ่งนภา นวสกุล
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่

นางวาสนา ชูรัตน์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายพิเชษฐ์ ชัยประทุม
หัวหน้างานแพทย์แผนไทย


นายปัญญา กล่ำเจริญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป