ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
- ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (08-11-61)
1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
- รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน) (07-11-61)
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2
- ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
 - ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
1.ตำแหน่งพนักงานประกออาหาร
2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
3.ตำแหน่งพนักงานเปล
- รายละเอียดเพิ่มเติม

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3. ตำแหน่งพนักงานบริการ 
4. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
5. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
7. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
8. ตำแหน่งพนักงานเปล
รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)(รายวัน)
1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3. ตำแหน่งพนักงานบริการ 
4. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
5. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
7. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
8. ตำแหน่งพนักงานเปล 
- รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศขึ้นบัญชีผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
- ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ